GDPR – ochrana súkromia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GDPR Privacy notice: Zásady spracovania osobných údajov fyzických osôb

Všetky údaje, ktoré spoločnosť Plienky dada 2 s. r. o. zhromažďuje, spracováva iba  pre odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia.

Ochrana osobných údajov našich zákazníkov je našou prioritou. V súvislosti s Nariadením GDPR Vám nižšie prinášame zásady spracovania osobných údajov. V prípade, že budete mať akékoľvek otázky ohľadne spracovania Vašich osobných údajov, neváhajte sa na nás, prosím, obrátiť na emailovú adresu robert.durica@gmail.com

V tomto dokumente nájdete informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame o našich zákazníkoch a užívateľoch nášho webu, či údaje spracovávame na základe súhlasu alebo na základe iného právneho dôvodu, k akým účelom ich používame, či pri spracovaní vystupujeme v úlohe prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, komu môžeme osobné údaje poskytovať a aké máte v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov práva.

Aké údaje spracovávame

Spracovávame nasledujúce osobné údaje:

a)      identifikačné údaje, ktorými sa rozumie najmä meno a priezvisko, užívateľské meno a heslo,  IČO a DIČ, pokiaľ ste podnikateľ, a vašu funkciu v organizácii, pokiaľ zastupujete právnickú osobu;

b)      kontaktné údaje, ktorými sa rozumejú osobné údaje, ktoré nám umožňujú kontakt s vami, najmä e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa pre doručenie, fakturačná adresa;

c)       údaje o objednanom tovare, spôsobu platby vrátane čísla platobného účtu, a údaje o reklamáciách;

Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje?

V rámci našej činnosti spracovávame osobné údaje pre rôzne účely a v rôznom rozsahu buď:

a)      bez vášho súhlasu na základe plnenia zmluvy, nášho oprávneného záujmu alebo z dôvodu plnenia právnej povinnosti, alebo

b)      na základe vášho súhlasu.

Aké spracovania môžeme vykonávať bez vášho súhlasu, závisí na tom, k akému účelu príslušné spracovanie smeruje a v akej pozícii voči nám vystupujete – či ste len návštevníkom nášho webu, alebo s nami máte uzavretú zmluvu či u nás objednáte tovar.

Účely spracovania

1.      Pokiaľ u nás objednáte tovar

V prípade, že u nás objednáte tovar vykonávame nasledujúce spracovanie:

1.1.            Spracovanie na základe plnenia zmluvy

Pokiaľ u nás ako fyzická osoba objednáte tovar, spracovávame vaše osobné údaje za účelom prepravy , fakturácie a sledovania zásielky, v prípade inej zmluvy potom za účelom plnenia tejto zmluvy, vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje o vašich objednávkach.

V prípade, že u nás objednátetovar ako zástupca právnickej osoby, spracovávame za účelom prepravy, faturácie a sledovania zásielky, v prípade inej zmluvy potom za účelom plnenia tejto zmluvy vaše identifikačné a kontaktné údaje údaje o objednanávkach, a to na základe nášho oprávneného záujmu spočívajúceho v uzatvorení a plnení zmluvy s osobou, ktorú zastupujete.

To, že tieto údaje použijeme za účelom prepravy a sledovania zásielky alebo plnenia zmluvy, znamená, že ich použijeme najmä:

 • Aby mohli sme s vami o prepravovanej zásielke komunikovať, napríklad Vám poslať jej potvrdenie;
 • pre potreby platby za tovar alebo inú službu alebo pre potreby prevedenia služby prepravy; v tejto súvislosti môžeme vaše údaje poskytnúť takisto našim ďalším prepravným partnerom, ako je popísané v časti Kto vaše osobné údaje spracováva a komu ich poskytujeme?;
 • v súvislosti s reklamáciou;
 • v súvislosti s vašimi ďalšími požiadavkami, s ktorými sa na nás obrátite napr. prostredníctvom call centra.

Pokiaľ u nás objednáte tovar uchováme Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje o objednaných tovaroch na základe nášho oprávneného záujmu (bez vášho súhlasu) za účelom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly.

Na účely ochrany právnych nárokov, ochrany majetku a našej vnútornej evidencie a kontroly, spracovávame vaše údaje po dobu trvania premlčacej lehoty 10 rokov a jeden rok po jej uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracovávame Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej doby po jeho ukončení.

Ďalej spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu) vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje objednaných tovaroch za účelom zasielania ponúk e-mailom; naším oprávneným záujmom je tu propagácia našich produktov. Pre tento účel osobné údaje používame po dobu 6 mesiacov od poslednej objednávky tovaru.

Proti týmto spracovaniam realizovaným na základe nášho oprávneného záujmu máte právo uplatniť námietku.

1.2.            Spracovanie na základe plnenia právnych povinností

Aj my musíme plniť určité zákonom stanovené povinnosti. Ak Vaše osobné údaje spracovávame práve z tohto dôvodu, nemusíme získať pre takéto spracovanie Váš súhlas. Na tomto právnom základe spracovávame vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje o objednaných tovaroch, a to z dôvodu dodržiavania najmä nasledujúcich predpisov:

• zákona č. 40/1964 Zz. Občiansky zákonník,

• zákona č. 250/2007 Zz. O ochrane spotrebiteľa (ak prepravu objednáte ako fyzická osoba).

• zákona č. 222/2004 Zz. O dani z pridanej hodnoty,

• zákona č. 431/2002 Zz. O účtovníctve,

• pravidlá IATA pre leteckú prepravu,

• nariadeniami EÚ proti podpore terorizmu, praniu špinavých peňazí.

Pre tieto účely osobné údaje používame na obdobie maximálne 10 rokov.

2.      Pokiaľ navštívite náš web

2.1.            Využívanie súborov cookies a ďalších technológii

Pokiaľ navštívite náš web, do Vášho zariadenia ukladáme a následne z neho čítame malé súbory ako cookies. Cookie je malý súbor písmen a čísel, ktorý ukladáme vo Vašom internetovom prehliadači alebo pevnom disku Vášho počítača. Niektoré cookies nám umožňujú prepojiť Vaše aktivity počas prezerania našich stránok od chvíle, keď otvoríte okno webového prehliadača, do okamihu, keď ho zatvoríte. Vo chvíli, keď zatvoríte okno internetového prehliadača, sa tieto cookies vymažú. Iné zostávajú v zariadení po nastavenú dobu a aktivujú sa zakaždým, keď navštívite webovú stránku, ktorá konkrétne cookie vytvorila. Cookies do Vášho zariadenia nielen ukladáme, ale tiež čítame tie cookies, ktoré do Vášho zariadenia uložil náš web. Ďalej v tomto dokumente budeme pre jednoduchosť hovoriť len o ukladaní.

Niektoré cookies do Vášho zariadenia ukladá priamo náš web. Tieto cookies nám pomáhajú:

 • identifikovať Vás pri prechádzaní medzi jednotlivými stránkami nášho webu a pri opätovných návštevách, napríklad aby sme si uložili, ktorú verziu nášho webu vám máme zobraziť, ak web ponúka v danú chvíľu viac variantov;
 •  zaznamenať si, že ste nám udelili súhlas podľa tohto dokumentu.

Takéto cookies a ďalšie súbory sú nevyhnutné pre fungovanie našej webovej stránky. Pokiaľ vo svojom prehliadači zablokujete tieto cookies, naša webová stránka nemusí fungovať správne a my Vám nemusíme byť schopní poskytovať naše služby.

Ďalej do Vášho zariadenia:

 • ukladáme cookies z nášho webu, ktoré nám umožňujú:
  • sledovať návštevnosť nášho webu, jeho jednotlivých stránok, vytvárať štatistiky a prehľady a merať účinnosť reklamy; zobrazovať Vám rôzne varianty nášho webu, pokiaľ testujeme nové funkcionality;
  • umožňujeme uložiť cookies tretím stranám, ktoré ich môžu použiť:
   • k zberu údajov o Vašom správaní na našom webe a na ďalších webových stránkach;
   • pre zobrazenie prispôsobených ponúk a cielenej reklamy v rámci reklamných sietí na iných webových stránkach, než je náš web.

Za účelom zobrazenia prispôsobených ponúk a cielenej reklamy v rámci reklamných a sociálnych sietí na iných webových stránkach, než je náš web, tiež odovzdávame reklamným a sociálnym sieťam údaje o Vašom správaní na webe. Takým partnerom však neposkytujeme Vaše identifikačné údaje. Zoznam sociálnych a reklamných sietí, ktoré využívame, nájdete v časti Kto Vaše osobné údaje spracováva a komu ich odovzdávame?

Ak využitie cookies tretích strán a odovzdanie vašich údajov reklamným a sociálnym sieťam nevypnete vo svojom prehliadači a zotrváte na našich stránkach alebo kliknete na tlačidlo “Rozumiem”, ktoré je súčasťou upozornenie, budeme mať za to, že s využívaním týchto cookies a odovzdávaním vašich údajov reklamným a sociálnym sieťam súhlasíte. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať vypnutím tejto funkcie vo vašom prehliadači. Úplný zoznam cookies je uvedený na webe DHL Parcel Slovensko v sekcii Ochrana súkromia & cookies.

2.2.            Využívanie osobných údajov návštevníkov webu

Ak navštívite web www.plienky-dada.sk spracovávame údaje o Vašom správaní na webe na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu) na účely:

 • získanie informácií, na základe ktorých pre Vás budeme môcť web v budúcnosti vylepšiť; naším oprávneným záujmom je tu zlepšovanie našich služieb pre Vás;
 • vytváranie štatistík a prehľadov, najmä sledovanie návštevnosti nášho webu, jeho jednotlivých stránok a meranie účinnosti reklamy; naším oprávneným záujmom je tu meranie efektivity nášho webu a výdavkov na reklamu;

Údaje o Vašom chovaní na weboch nezískavame len z cookies. Doplňujeme ich takisto o údaje:

IP adresa vášho zariadenia (adresa Vášho zariadenia, pomocou ktorej komunikujete s inými zariadeniami v sieti internet);operační systém Vášho zariadenia, jeho verzie a jazykové nastavenia;

 • prehliadač, ktorý na svojom zariadení používate, jeho verzie a jazykové nastavenie;
 • adresa webovej stránky (URL adresa), z ktorej prichádzate na náš web.

Pre tieto účely osobné údaje používame po dobu 14 mesiacov. Proti tomuto spracovaniu máte právo uplatniť námietku.

3.      Pokiaľ s nami komunikujete prostredníctvom rôznych kanálov

Pokiaľ s nami komunikujete prostredníctvom rôznych kanálov, najmä prostredníctvom call centra, emailu a sociálnych sieti, budeme spracovávať vaše identifikačné a kontaktné údaje a záznamy o prebehnutej komunikácii bez nahrávok hovorov na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu) na účely:

 • vybavenie vašich požiadaviek; ak ste u nás objednali tovar alebo ste s nami uzavreli inú zmluvu a vašu požiadavka sa vzťahuje k tejto zmluve, môžeme toto spracovanie realizovať na základe plnenia zmluvy s vami;
 • evidencia vašich požiadaviek, aby sme ich mohli kontrolovať, že ich plníme riadne a včas;
 • preukazovanie, že sme vašu požiadavku prijali a vybavili, napr. keď u nás touto cestou objednáte nejaký tovar alebo uplatníte reklamáciu;
 • ich analýzy pre zlepšovanie kvality našich služieb.

Pre tieto účely osobné údaje uchovávame po dobu 3 mesiacov. Proti spracovaniu na základe nášho oprávneného záujmu máte právo uplatniť námietku.

4.      Pokiaľ nám udelíte svoj súhlas:

Váš súhlas je úplne dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať. Pre odvolanie súhlasu nás kontaktujte spôsobom popísaným v časti Ako možno uplatniť jednotlivé práva? Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania do okamihu tohto odvolania.

Kto vaše osobné údaje spracováva a komu ich poskytujeme?

Všetky spomenuté osobné údaje spracovávame my ako prevádzkovateľ. To znamená, že my stanovujeme zhora vymedzené účely, pre ktoré vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracovania a zodpovedáme za ich riadne vykonanie.

Vaše osobné údaje môžeme odovzdávať tiež ďalším subjektom, ktoré sa nachádzajú v úlohe prevádzkovateľa, a to:

 • ak ste adresátom zásielky, ktorá je u nás objednaná, našim partnerom, ktorí sa na tomto plnení podieľajú, ako je uvedené v časti Ak ste adresátom zásielky, ktorá je u nás objednaná, konkrétne partnerom zaisťujúcim prepravu a doručovanie zásielok, napr. našim partnerom v zahraničí počas medzinárodnej prepravy;
 • v rámci plnenia našich zákonných povinností odovzdať niektoré osobné údaje správnym orgánom a štátnym úradom ak sme k tomu vyzvaní.

Pre spracovanie osobných údajov tiež využívame služby ďalších sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje iba podľa našich pokynov a na účely, ktoré sú popísané v časti Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje? Takými sprostredkovateľmi sú najmä:

a)      naši partneri zabezpečujúci prepravu ;

b)      advokáti, daňoví poradcovia, audítori, vymáhacie agentúry.

Všetci naši spracovatelia sú zároveň viazaní záväznými pravidlami ochrany údajov.

 

Z akých zdrojov osobné údaje získavame?

Vo väčšine prípadov spracovávame osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci objednávania tovaru, alebo pri komunikácii s nami. V prípade, že ste príjemcom zásielky, ktorú zasielame, získavame Vaše údaje od osoby, ktorá túto zásielku objednala. Osobné údaje priamo od Vás získavame tiež sledovaním Vášho správania na našom webe.

Poskytovanie údajov mimo EÚ

Vše osobné údaje neposkytujeme mimo EÚ.

Aké máte práva pri spracovávaní osobných údajov?

Rovnako ako my máme svoje práva a povinnosti pri spracovaní vašich osobných údajov, máte tiež vy pri spracovaní vašich osobných údajov určité práva. Medzi tieto práva patria:

1.      Právo na prístup

Zjednodušene povedané, máte právo vedieť, aké údaje o vás spracovávame, za akým účelom, po akú dobu, kde vaše osobné údaje získavame, komu ich odovzdávame, kto ich mimo nás spracováva a aké máte ďalšie práva súvisiace so spracovaním vašich osobných údajov. To všetko sa môžete dozvedieť v tomto dokumente. Ak si však nie ste istí, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, môžete nás požiadať o potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sú alebo nie sú z našej strany spracovávané, a ak je to tak, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom . V rámci práva na prístup nás môžete požiadať o kópiu spracúvaných osobných údajov.

2.      Právo na opravu

Chybovať je ľudské. Ak zistíte, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú nepresné alebo neúplné, máte právo na to, aby sme ich bez zbytočného odkladu opravili, poprípade doplnili.

3.      Právo na výmaz

V niektorých prípadoch máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, pokiaľ je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov:

 • vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely, na ktoré sme ich spracovávali;
 • odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom sa jedná o údaje, ku ktorých spracovaniu je váš súhlas nevyhnutný a zároveň nemáme iný dôvod, prečo tieto údaje potrebujeme naďalej spracovávať;
 • využijete svoje právo namietať proti spracovaniu (pozri nižšie časť Právo namietať voči spracovaniu) u osobných údajov, ktoré spracovávame na základe našich oprávnených záujmov a my zistíme, že už žiadne také oprávnené záujmy, ktoré by toto spracovanie oprávňovali, nemáme alebo
 • domnievate sa, že nami vykonávané spracovanie osobných údajov prestalo byť v súlade so všeobecne záväznými predpismi.

Ale majte, prosím, na pamäti, že aj keď pôjde o jeden z týchto dôvodov, neznamená to, že ihneď zmažeme všetky vaše osobné údaje. Toto právo sa totiž nepovoľuje, že spracovanie vašich osobných údajov je naďalej potrebné pre splnenie našej právnej povinnosti alebo určenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov (viď časť Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje?).

4.      Právo na obmedzenie spracovanie

V niektorých prípadoch môžete okrem práva na vymazanie využiť právo na obmedzenie spracovanie osobných údajov. Toto právo vám umožňuje v určitých prípadoch požadovať, aby došlo k označeniu vašich osobných údajov a tieto údaje neboli predmetom žiadnych ďalších operácií spracovania – v tomto prípade však nie navždy (ako v prípade práva na vymazanie), ale po obmedzenú dobu. Spracovanie osobných údajov musíme obmedziť keď:

 • popierate presnosť osobných údajov, ako sa dohodneme, aké údaje sú správne;
 • vaše osobné údaje spracovávame bez dostatočného právneho základu (napr. nad rámec toho, čo spracovávať musíme), ale vy budete pred výmazom takýchto údajov uprednostňovať iba ich obmedzenia (napr. ak očakávate, že by ste nám v budúcnosti takéto údaje rovnako poskytli);
 • vaše osobné údaje už nepotrebujeme pre uvedené účely spracovania, ale vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obranu svojich právnych nárokov, alebo
 • vznesiete námietku proti spracovaniu. Právo na námietku je podrobnejšie popísané nižšie v kapitole Právo namietať proti spracovaniu). Po dobu, po ktorú šetríme, ak je vaše námietka oprávnená, sme povinní spracovanie vašich osobných údajov obmedziť.

5.      Právo na prenositeľnosť

Máte právo získať od nás všetky vaše osobné údaje, ktoré ste nám vy sami poskytli a ktoré spracovávame na základe vášho súhlasu (viď časť Pokiaľ nám udelíte svoj súhlas) a na základe plnenia zmluvy. Vaše osobné údaje vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Aby sme mohli na vašu žiadosť údaje ľahko previesť, môže sa jednať iba o údaje, ktoré spracovávame automatizovane v našich elektronických databázach.

6.      Právo vzniesť námietku proti spracovaniu

Máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe nášho oprávneného záujmu (viď. časť Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje?). Ak ide o marketingové aktivity, prestaneme vaše osobné údaje spracovávať bez ďalšieho; v ostatných prípadoch tak urobíme, ak nebudeme mať závažné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracovaní pokračovali.

7.      Právo podať sťažnosť

Uplatnením práv vyššie uvedeným spôsobom nie je nijako dotknuté vaše právo podať sťažnosť u príslušného dozorného úradu. Toto právo môžete uplatniť najmä v prípade, že sa domnievate, že vaše osobné údaje spracovávame neoprávnene alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Sťažnosť proti nami vykonávanému spracovaniu osobných údajov môžete podať na Úrad pre ochranu osobných údajov, ktorý sídli na adrese Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27.

Ako je možné uplatniť jednotlivé práva?

Vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním vašich osobných údajov, či už ide o otázku, uplatnenia práva, podanie sťažnosti či čokoľvek iné, sa môžete obracať na emailovú adresu robert.durica@gmail.com. Na tejto adrese je vám súčasne k dispozícii naša zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov (DPO).

Vašu žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladu, maximálne však do jedného mesiaca. Vo výnimočných prípadoch, najmä z dôvodu zložitosti vašej požiadavky, sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace. O takom prípadnom predĺžení a jeho zdôvodnenie vás samozrejme budeme informovať.

1.8.2023

Pridaj komentár

0